Motion Sensor có thể kích hoạt các thiết bị chiếu sáng, gửi video hay gửi thông báo về chuyển động tới bạn